Wyznacz iloraz q ciągu geometrycznego

Wyznacz iloraz q ciągu geometrycznego znając wartości n-tego i k-tego wyrazu ciągu:

Podaj wartości poszczególnych wyrazów:
$ a_n = $

$ a_k = $

$ n = $

$ k = $